timthumb 161
Posted in Thủ Thuật

Máy tính và email của bạn đang bị theo dõi?

Nếu bạn đang làm việc trong một môi trường doanh nghiệp lớn, rất có khả năng Internet và thư điện tử của bạn đang bị theo dõi. Thật nguy hiểm nếu bạn để lộ thông tin cá nhân,thông tin mật của công ty thì rất tai hại. Bạn nên cẩn thận email các trình duyệt web.

Đọc thêm..... Máy tính và email của bạn đang bị theo dõi?