timthumb 163
Posted in Thủ Thuật

Cách Xóa những file không cho xóa

Có những file bạn muốn xóa nhưng xóa không được, nó cứ hiện thong báo file đang sử dụng hoặc file đang chạy trong hệ thống, mặc dù bạn đã đóng tất cả các chương trình đang chạy.

Đọc thêm..... Cách Xóa những file không cho xóa